Köpvillkor

Detta gäller när du handlar av mig

Beställning

När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om produkter, pris, fakturerings- och leveransadress. Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-post till [email protected]

Leverans

Normala leveranstid inom Sverige är 1-4 dagar. OBS! Beställningar lagda på helger skickas tidigast på måndagen efter. Om förseningar i leveransen skulle uppstå ska du kontakta oss på e-postadress: [email protected]

Priser

Alla priser i butiken anges i SEK och alla priser är inklusive 25% moms undantaget konstföremål som är undantagna moms vid köp direkt av konstnären. Jag reserverar mig för prisändringar orsakat feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.

Ångerrätt

Vid köp av varor på webbplatsen har du som kund en lagstiftad 14 dagars ångerrätt som gäller från det att du har tagit emot en vara som du har beställt.

Vid nyttjande av din ångerrätt:

  • Du måste meddela att du ångrar dig. Meddelandet ska skickas till [email protected] I ditt meddelande ska ditt namn, din adress, e-postadress, ordernumret samt vilka varor som returneringen gäller framgå klart och tydligt.
  • Du bör omedelbart och senast inom lagstiftad 14 dagar efter ångermeddelandet returnera produkterna till oss. Du står för returfrakt, leverans och skick på produkterna vid retur. Produkterna bör därför skickas väl paketerade och i ursprunglig förpackning.

På återbetalningsbeloppet förbehålles rätten att dra av en summa motsvarande värdeminskningen jämfört med varans ursprungliga värde vid använd eller skadad produkt.

Reklamation och klagomål

Alla produkter kontrolleras innan dessa skickas till dig. Skulle produkten ändå vara skadad eller felexpedierad när den anländer åtar jag mig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet. Du måste alltid kontakta mig för ett godkännande innan du returnerar en defekt vara. Klagomålet ska skickas omedelbart efter att defekten har upptäckts. Eventuella fel och defekt ska alltid reklameras till [email protected] där du anger ditt namn, din adress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet. Om jag inte kan åtgärda felet eller leverera en liknande produkt, återbetalar jag dig för den defekta produkten i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Jag står för returfrakt vid godkända reklamationer. Jag förbehåller mig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följes riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se.

Ansvarsbegränsning

Jag tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten. Jag accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför mitt rådande (Force Majeure).

Produktinformation

Jag reserverar mig för eventuella tryckfel på denna webbplats samt slutförsäljning av produkter. Jag garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning. Jag försöker alltid på bästa sätt att exponera produkterna så korrekt som möjligt.

Ändringar till de Allmänna Villkoren

Jag förbehåller mig rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.

Tvist och lagval

I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/...Vid eventuell tvist följs beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan. Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.

Terms and conditions

Ordering

When you have completed your order, an order confirmation will be sent to your email address. In the confirmation you will find all information about products, price, billing and delivery address. If there is any error in the order confirmation, you should immediately contact us via e-mail to [email protected]

Delivery

Normal delivery time within Sweden is 1-4 days. NOTE! Orders placed on weekends will be sent no earlier than the Monday after. If delays in delivery should occur, please contact us at e-mail address: [email protected]

Prices

All prices in the store are stated in SEK and all prices are inclusive of 25% VAT excluding artifacts that are exempt from VAT when purchased directly by the artist. I reserve for price changes caused by incorrect printing in the price list as well as errors in prices due to incorrect information and reserve the right to adjust the price

Return Policy

When purchasing goods on the website, you as a customer have a statutory 14 day right of withdrawal that applies from the time you have received an item that you have ordered.

When using your right of withdrawal:

  • You must announce that you regret it. The message should be sent to [email protected] In your message, your name, address, e-mail address, order number and the goods to which the return applies must be clear.
  • You should return the products to us immediately and at the latest within the statutory 14 days after the cancellation notice. You are responsible for return shipping, delivery and condition of the products upon return. The products should therefore be shipped well packaged and in original packaging.

The refund amount reserves the right to deduct a sum corresponding to the reduction in value compared to the original value of the product for used or damaged product.

Complaints

All products are checked before being sent to you. Should the product still be damaged or incorrectly dispatched when it arrives, I undertake, in accordance with applicable consumer protection legislation, to remedy the error free of charge. You must always contact me for approval before returning a defective item. The complaint should be sent immediately after the defect is discovered. Any errors and defects should always be reported to [email protected] where you enter your name, address, e-mail address, order number and a description of the error. If I cannot correct the error or deliver a similar product, I will reimburse you for the defective product in accordance with applicable consumer protection laws. I handle return shipping for approved complaints. I reserve the right to refuse a complaint if it turns out that the product is not in error in accordance with current consumer protection legislation. Complaints are followed by guidelines from the General Complaints Board, see arn.se.

Limitation of Liability

I take no responsibility for any indirect damage that may result from the product. I do not accept any responsibility for delays / errors due to circumstances beyond my control (Force Majeure).

product information

I reserve the right for any printing errors on this site as well as products out of stock. I do not guarantee that the images reflect the exact appearance of the products as a certain color difference may occur depending on the monitor, photo quality and resolution. I always try my best to expose the products as accurately as possible.

Changes to the General Terms and Conditions

I reserve the right to make changes to the Terms at any time. Changes to the Terms will be posted online on the Website. The changed terms are considered accepted in connection with orders or visits to the website.

Dispute and choice of law

If a dispute cannot be resolved by mutual consent, you as a customer can turn to the General Complaints Board, see arn.se. For residents in an EU country other than Sweden, complaints can be submitted online via the EU Commission's platform for mediation in disputes, see http://ec.europa.eu/consumers/... any dispute is followed, decisions by ARN or the equivalent DSB. Disputes concerning the interpretation or application of these general terms and conditions shall be interpreted in accordance with Swedish law.